อ.กิติพล  นวลทอง
รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
M100, Tel: +66 7428 8620
M318, Tel: +66 7428 8660
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.