Super User

Super User

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติที่ได้รับรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่าง

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติที่ได้รับรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่างดังต่อไปนี้
1. นายภานุมาศ อ่อนมาก นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
นักกิจกรรมตัวอย่าง ด้านบริหาร
2. น.ส.ปิยะลักษณ์ บัวทอง นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3
นักกิจกรรมตัวอย่าง ด้านจิตสาธารณะ
3. นายสุทธิพงษ์ บัวนุ่ม นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
นักกิจกรรมตัวอย่าง ด้านจิตสาธารณะ
4. น.ส.สุทธิจิตร บุญกาญจน์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
นักกิจกรรมตัวอย่าง ด้านศิลปวัฒนธรรม
5.นายตุลา บินล่าเต๊ะ สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4
นักกิจกรรมตัวอย่าง ด้านจิตสาธารณะ

The Third Scholarship of Teaching and Learning: Transformation towards University 4.0

กำหนดการ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พริม พลันสังเกตุ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

        ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดีกับ ดร.พริม พลันสังเกตุ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

ดร.กรกช วิจิตรสงวน

ประวัติ:
alt
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรกช วิจิตรสงวน
Asst. Prof. Korakot Wichitsa-nguan Jetwanna, Ph.D
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website  
ติดต่อ M 216 Department of Mathematics and Statistics,
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hat Yai, Songkhla, Thailand 90112
Tel : +66-(0)7428-8638  
Mobile : 095-438-3061
   
 

 

การศึกษา:
  • Dr.rer.nat. (Mathematik), University of Potsdam, Germany, 2016

  • M.Sc. Hons. (Applied Statistics and Information Technology), National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand, 2009

  • Grad.Dip. (Teaching Profession), Chiang Mai University,Thailand, 2006

  • B.Sc. 1st Class Hons. (Mathematics),Prince of Songkla University, Thailand, 2005

สาขาที่สนใจ:
  • Predictive Analytics

  • Big Data Analytics

  • Machine Learning

  • Data Science

ความถนัด:
  • Survival Analysis

  • Applied Statistics

  • Data Analysis

รายวิชาที่สอน:
  • 322-100 Mathematics Statistics and Computers in everyday life

  • 346-201 Statistical Methods 

  • 346-221 Probability Theory 

  • 346-231 Experimental Design  

  • 346-322 Mathematical Statistics I 

  • 347-201 Statistics in Daily Life

  • 347-211 Basic Statistics 

  • 347-212 Principles of Statistics

  • 347-331 Introduction to Experimental Designs  

งานวิจัย:
 • ผลงานวิชาการ
   • ผลงานวิจัยที่ตีพิมในวารสารทางวิชาการ

    • Sanpinit, S., Moosigapong, K., Jarukitsakul, S., Jatutasri, K., Issuriya, A., Joycharat, N., Maneenoon, K., Jaisamut, P., Chusri, S., Voravuthikunchai, S.P., Jetwanna, K.W., Limsuwan, S., (2022). Selected Thai traditional polyherbal medicines suppress the cariogenic properties of Streptococcus mutans by disrupting its acid formation and quorum sensing abilities. South African Journal of Botany, 144, 355-363.
     https://doi.org/10.1016/j.sajb.2021.09.014

    • Srisawat, S., Nualtong, K., Panityakul, T., and Jetwanna, K.W., (2021). Predictive Analytics Modifications in Wavelet-Case Study on Songkhla Lake Basin Runoff. Journal of Mathematical and Computational Science, 11(4), 3984-3998.

    • Limsuwan, S., Jarukitsakul, S., Issuriya, A., Chusri, S., Joycharat, N., Jaisamut, P., Saising, J., Jetwanna, K.W.N. and Voravuthikunchai, S.P., (2020). Thai herbal formulation ‘Ya-Pit-Samut-Noi’: Its antibacterial activities, effects on bacterial virulence factors and in vivo acute toxicity. Journal of Ethnopharmacology, p.112975.
     https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.112975

    • ภรณี อัครสุต, สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ และกรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ. (2563). การเปรียบเทียบผลของตำรับยาจับโปงแห้งเข่ากับเจลพริกในการเสริมการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม 
     โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 29(2), 270-280.

    • กิติพันธ์ ขาวนิ่ม, กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ, วีรศักดิ์ มณี, ขวัญลดา บุญสิน และนพดล จริงจิตร. 2562. ศักยภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังเบื้องต้น 14 จังหวัดภาคใต้. วารสารกรมการแพทย์. 44(5), 158-166.

    • Nualtong, K., Choosawang, S. and Jetwanna, K.W., (2019). Continuous wavelet transform of some classes of random field. International Journal of Mathematical Analysis, 13, 141-160.
     https://doi.org/10.12988/ijma.2019.929

    • ตุลา บินล่าเต๊ะ, ฮานีฟะ เตาะมะ, และกรกช วิจิตรสงวน. (2560). ผลของการละหมาดที่มีต่อคลื่นไฟฟ้าสมอง ความต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ผิวหนัง ความดันโลหิต และชีพจร. วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 1(2), 14-24.

    • Wichitsa-nguan, K., Laeuter, H., and Liero, H., (2016). Estimability in Cox models. Statistical Papers, 57, 1121-1140.

   • ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
    • Khumnaewnak, S., Choksuchat, C., Kanghae, S., Jetwanna, K. W., Thongpim, N., Matayong, S., and Beirananda, T., (2021). "On the Design and Evaluation of Decision Support Platform for Prostate Cancer Disease," 2021 IEEE 3rd Global Conference on Life Sciences and Technologies (LifeTech), pp. 333-336. doi: 10.1109/LifeTech52111.2021.9391857

    • สรรพสิริ บุญที่สุด, กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ, ธรรมรัตน์ พนิชยากุล และพญ.ธราพัชร์ อุปถัมภ์. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดเบาหวานขึ้นจอตาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: กรณีศึกษาโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุม การประชุมวิชาการ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ ประจำปี 2562. กรุงเทพฯ, 30 – 31 ตุลาคม (หน้า 159-172). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (Full Paper)

    • อาระฟาน เหมเหาะ, ปิติพงศ์ ผุดผ่อง‎‎,‎ พญ.ธราพัชร์ อุปถัมภ์, กรกช วิจิตรสงวน และชิดชนก โชคสุชาติ. (2562). การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาวะความเสี่ยงด้านโภชนาการในผู้ป่วย ของบุคลากร‎ทางการแพทย์และนักสถิติ กรณีศึกษา หอผู้ป่วยวิกฤติโรคระบบทางเดินหายใจ ‎(‎Respiratory Care Unit‎) ‎โรงพยาบาลหาดใหญ่‎. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2019). กรุงเทพฯ, 31 พฤษภาคม (หน้า 389-394). สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. (Full Paper)

    • สุธิตา ชูสว่าง, กรกช วิจิตรสงวน, อมรรัตน์ รัตนะ, เขมิกา อุระวงค์, ธรรมรัตน์ พนิชยากุล, และวีระยุทธ โหล๊ะเตย. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจัดกิจกรรม Open House ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0". สงขลา, 19 - 20 ธันวาคม (หน้า 365-375).  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (Full Paper)

    • จุฑารัตน์ ศรมณี, อริสา ชิงชัย, และกรกช วิจิตรสงวน. (2560). การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการพยากรณ์การใช้ตัวแบบวินเตอร์ และการพยากรณ์โดยอนุกรมเวลาบ๊อกซ์-เจนกินส์. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560. อุบลราชธานี, 5-7 กรกฎาคม (หน้า 97-108). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (Full Paper)

 • 2.3 หนังสือ ตำรา
  • ไม่มี
รางวัลหรือการได้รับเชิดชูเกียรติ:
 • รางวัลหรือการได้รับเชิดชูเกียรติ:
  • อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563

  • อาจารย์ดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

  • อาจารย์อันเป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2562

  • อาจารย์อันเป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2561

  • อาจารย์อันเป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2560

 •  

 

รายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 1 และ 2 สำหรับ คณะเภสัชศาสตร์

รายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 1 และ 2 สำหรับ คณะเศรษฐศาสตร์

รายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 1 และ 2 สำหรับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปัจฉิม 2559

ผศ.ดร. พรฑิตา ทิวทัศน์

ประวัติ:
alt
ชื่อ ผศ.ดร. พรฑิตา ทิวทัศน์
Asst. Prof. Phontita Thiuthad, Ph.D
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website https://www.sci.psu.ac.th/personnel-info
ติดต่อ

M 203 Mathematics and Statistics Building, Division of Computational Science, Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hat Yai, Songkhla, Thailand 90110
Tel : +66-(0)7428-8625                                                        

   
 

 

การศึกษา
  • Ph. D. (Mathematics), Mahidol University, Thailand, 2015

  • B. Sc. 1st Class Hons. (Mathematics), Prince of Songkla University, Thailand, 2010

สาขาที่สนใจ:
  • Statistical Inference

รายวิชาที่สอน ระดับปริญญาตรี :
  • 347-201 BASIC STATISTICS สถิติพื้นฐาน

  • 347-204 PROBABILITY AND STATISTICS ความน่าจะเป็นและสถิติ

  • 346-323 MATHEMATICAL STATISTICS II คณิตสถิติศาสตร์ 2

  • 346-371 JOB TRAINING IN STATISTICS การฝึกงานทางสถิติ

  • 346-471 SEMINAR IN STATISTICS สัมมนาทางสถิติ

  • 346-491 PROJECT IN STATISTICS I โครงงานทางสถิติ 1

  • 346-492 PROJECT IN STATISTICS II โครงงานทางสถิติ 2

รายวิชาที่สอน ระดับปริญญาโท :
  • 346-502 STATISTICAL INFERENCE การอนุมานเชิงสถิติ

  • 346-691 SEMINAR I สัมมนา 1

  • 346-692 SEMINAR II สัมมนา 2

  • 346-693 THESIS วิทยานิพนธ์
งานวิจัย:
 • ผลงานวิชาการ
 •  
  • Promtep, K., Thiuthad, P.*, Intaramo, N. (2022). A Comparison of Efficiency of Test Statistics for Detecting Outliers in Normal Population. Sains Malaysiana, 51(11), 3829-3841.

  • Thiuthad, P.* (2021). The Univariate Skew-Normal Distribution. The Journal of Applied Science, 20(2), 293-304.

  • Thiuthad, P., & Pal, N.* (2019). Point estimation of the location parameter of a skew-normal distribution: Some fixed sample and asymptotic results. Journal of Statistical Theory and Practice, 13(2), UNSP 37. https://doi.org/10.1007/s42519-018-0033-4

  • Thiuthad, P., & Pal, N.* (2018). Hypothesis testing on the location parameter of a skew-normal distribution (SND) with application.  In Proceedings of International Conference on Mathematics (ICM 2018) Recent Advances in Algebra, Numerical Analysis, Applied Analysis and Statistics, ITM Web Conf. 20(03003). Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam. December 18-20, 2018. https://doi.org/10.1051/itmconf/20182003003 (19/12/2561)
  • Thiuthad, P., Manoranjan, V.S., & Lenbury, Y.* (2015). Analytical Solutions for an Avian Influenza Epidemic Model incorporating Spatial Spread as a Diffusive Process. East Asian Journal on Applied Mathematics, 5, 150-159.

 

อ.สมชัย  ยืนนาน

ประวัติ:
alt
ชื่อ อ.สมชัย  ยืนนาน
Somchai Yuennan 
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website  
ติดต่อ M 205 Department of Mathematics and Statistics,
Faculty of Science, Prince of Songkla University,1
Hat Yai, Songkhla, Thailand 90112
Tel : +66-(0)7428-8627
   
 

 

การศึกษา:
  • 2528 M.Sc. (Statistics) Chulalongkorn University 

  • 2525 B.Sc. (Statistics) Chang Mai University

สาขาที่สนใจ:

 

รายวิชาที่สอน
 • ระดับปริญญาตรี
  • 346-101 สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics)

  • 346-102 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Statistics for Biological Science)

  • 346-201 ระเบียบวิธีเชิงสถิติ (Statistics for Biological Science)

  • 346-211 สถิติหลักมูล  (Fundamental Statistics)

  • 346-261 ปฏิบัติการสถิติหลักมูล (Fundamental Statistics Laboratory)

  • 346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 1 (Mathematical Statistics I)

  • 346-322 คณิตสถิติศาสตร์ 2 (Mathematical Statistics II)

  • 346-324 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแบบเชิงเส้น (Introduction to Linear Model)

  • 346-336 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics)

  • 346-337 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต (Mathematics of Life Insurance)

  • 346-361 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสถิติ(Computer Applications for Statistical Research)

  • 346-471 สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics)

  • 346-491 โครงงานทางสถิติ (Project in Statistics)

 •  
งานวิจัย:
 • ผลงานวิจัยตีพิมพ์
 •  

 

Page 9 of 20