Super User

Super User

ขอแสดงความยินดีกับ นส.ลลิตา อภิสรพานิชย์ ใด้รับเหรียญทอง ประเภทวิชาคณิตศาสตร์ ในการแข่งขัน "ไตรธาราเกมส์"

 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์ ใด้รับเชิญเป็น invited speaker ในการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นายตุลา บินล่าเต๊ะ และ น.ส. ฮานีฟะ เตาะมะนักศึกษาสาขาสถิติ ใด้รับรางวัลเหรียญทองแดงโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ระบบสารสนเทศภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ปฏิทินกิจกรรมภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ปฏิทินการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอธัสวัฒน์ คำมณี ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอธัสวัฒน์ คำมณี ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปัจฉิม 2560

ขอแสดงความยินดีกับดร.สุธิตา ชูสว่าง ที่ได้รับการพิจารณาตำแหน่งเป็นดรุณาจารย์

มหาวิทยาลัยได้รับการพิจารณาตำแหน่งเป็นดรุณาจารย์ ให้กับดร.สุธิตา ชูสว่าง (ดร.สุธิตา มณีชัย) ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงขอแสดงความยินดีกับดร.สุธิตา ชูสว่าง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความยินดี บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

ขอแสดงความยินดี บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 คน

1.นายณัฐ ธนนิมิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. น.ส.อัจฉรา ตันหนึ่ง สาขาวิชาสถิิติ

Page 8 of 20