Super User

Super User

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning: การสอนสำหรับอาจารย์คณิตศาสตร์และสถิติในศตวรรษที่ ๒๑

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
Active Learning:
การสอนสำหรับอาจารย์คณิตศาสตร์และสถิติในศตวรรษที่ ๒๑

โดยวิทยากรรับเชิญ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ จากภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 ลงทะเบียนออนไลน์  (รับจำนวนจำกัดเพียง ๕๐ คน เท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)  ภายในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

 รายละเอียด

 กำหนดการ (เปลี่ยนแปลง)

 ประวัติวิทยากร

 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้หลังจากลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ขอความกรุณาติดต่อยกเลิกโดยตรงกับ ดร.เยาวลักษณ์ อาลีโบด์ ผู้ประสานงานโครงการฯ
ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจท่านอื่นต่อไป

อัตราค่าบริการทางวิชาการของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจาก UII

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรายุ บุญปกครอง ใด้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ ประจำปี 2560

คลินิกสถิติ

โครงการให้คำปรึกษาทางสถิติ(คลินิกสถิติ)

หลักการและเหตุผล

      จากพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือสร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการที่ถูกต้องทันสมัยสู่สังคม ผลิตงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล (จากแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ.2557-2561)  และงานวิจัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนางานในทุกสาขาอาชีพทุกระดับงานวิจัยช่วยตอบปัญหาทำให้เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมประชาชนและประเทศชาติงานวิจัยที่ดีและมีประโยชน์ที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้นั้นย่อมต้องประกอบไปด้วย

  1. ผู้วิจัยที่ดีมีความรับผิดชอบต่องานวิจัยรวมทั้งมีความรู้ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นอย่างดี
  2. การวัดผลและรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง
  3. การวิเคราะห์และแปรผลโดยใช้วิธีการทางสถิติที่ถูกต้อง

       เนื่องจากที่ผ่านมามีนักศึกษาและบุคลากรทั้งของมหาวิทยาลัยและภายนอก จำนวนหนึ่งได้มีการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการนำสถิติไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยหรือการนำสถิติไปช่วยในการตอบปัญหางานวิจัยด้านต่างๆมาโดยตลอดจากเหตุผลดังกล่าวภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรที่ผลิตบัณฑิตสาขาสถิติเป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งงานบริการวิชาการของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดตั้ง “คลินิกสถิติ” (Statistical Clinic) เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีทางสถิติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเจ้าหน้าที่บุคลากร นักวิจัยหรือประชาชนทั่วไปซึ่งโครงการนี้นอกเหนือจากเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคมของภาควิชาแล้ว อาจารย์ ผู้ให้คำปรึกษาจะได้เกิดการแลกเปลี่ยน บูรณาการองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปด้วยแล้ว โครงการนี้ยังเป็นการฝึกการให้คำปรึกษาของนักศึกษาสาขาสถิติ เพิ่มความชำนาญ การรู้จักนำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆอีกด้วย

วัตถุประสงค์    

  1.  ให้บริการคำปรึกษางานที่เกี่ยวข้องกับสถิติ และการวิจัย ทั้งตั้งแต่การวางแผน การดำเนินการ และขั้นตอนการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย แก่นักศึกษานักวิจัยบุคลากรอาจารย์และผู้ที่สนใจ
  2. ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการสถิติการวิจัยและโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติตามความต้องการ

การดำเนินการขอรับบริการ มีขั้นตอนดังนี้    

  1. กรอกข้อมูลขอรับบริการในแบบฟอร์มขอรับบริการ    ดาวน์โหลดที่นี่
  2. ส่งแบบฟอร์มขอรับบริการให้คำปรึกษาโครงการได้ที่ E-mail ของ ดร.นุชนาถ คงช่วย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  และติดต่อนัดหมายทาง e-mail เพื่อนัดหมายวันและเวลาการเข้ารับบริการ
  3. ผู้ใช้บริการสามารถเข้ารับบริการตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย

อัตราค่าบริการ      

      อัตราค่าบริการ พิจารณาตามลักษณะการให้บริการและทุนวิจัย ดังนี้

ลักษณะการให้บริการ

อัตราค่าบริการ (บาท/ชั่วโมง)

กรณีมีทุนวิจัย

กรณีไม่มีทุนวิจัย

(1) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีในการวิจัย

300

150

(2) วิเคราะห์ข้อมูลและ/หรือแปลผล

400

200

(3)  เป็นที่ปรึกษาโครงการ

มีชื่อในผลงานวิจัย/ตีพิมพ์*

หมายเหตุ * มีชื่อในผลงานวิจัย/ตีพิมพ์ด้วยสัดส่วนการมีส่วนร่วมตามความเหมาะสม

 

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่: ดร.นุชนาถ คงช่วย โทร 074-288685

เกี่ยวกับภาควิชา