Super User

Super User

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) คืออะไร

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) คืออะไร

              สหกิจศึกษา(Co-operative Education) คือระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงานซึ่งเรียกว่า สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา โดยที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ให้ความร่วมมือแบบเต็มเวลา ไม่น้อยกว่า16 สัปดาห์ (เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า 4 เดือนเต็ม : 1 ภาคการศึกษา)  ทั้งนี้นักศึกษาจะไม่อยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึกงานแต่นักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะได้รับเงินเดือน ค่าจ้างสวัสดิการหรือค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
              การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาจึงเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต(Work Based  Learning) อย่างชัดเจนเป็นระบบ  หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(Work Integrated Learning :WIL) นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษาทุกคนจะต้องแจ้งความประสงค์เรียนและกรอกใบสมัครที่ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ           
ขณะเดียวกันนักศึกษาจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์และการคัดเลือกจากสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่มีความประสงค์รับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงาน  หลังจากนั้นภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติจะจัดส่งนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานจริงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตนั้น ๆอย่างชัดเจนโดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง อันจะเป็นการฝึกการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยและการนำไปใช้ในชีวิตจริงซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาและเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการในที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านสายอาชีพ เสริมสร้างทักษะ และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงานทั่วไป
2. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา
 

ลักษณะงานสหกิจศึกษา

1. สถานประกอบการมอบหมายงานให้นักศึกษาเปรียบเหมือนเป็นพนักงานขององค์กร
2. สถานประกอบการกำหนดภาระหน้าที่และตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
3. ระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่อง (16 สัปดาห์) หรือ 1 ภาคการศึกษา
4. นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา
5. สถานประกอบการจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำกับนักศึกษาในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6. สถานประกอบการพิจารณามอบค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ ตามความเหมาะสม

สหกิจศึกษา

บุคคลากร

ชี้เเจงหลักสูตร นศ.ปี 1

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

ด้านจิตสาธาณะ
  1. นางสาวนุสรี ขาวเผือก
  2. นายภาพตะวัน คงพล
ด้านศิลปวัฒนธรรม
  1. นายพูนทรัพย์ นุสายรัมย์
ด้านบริหาร
  1. นายจุลเทพ สุขแสน
  2. นายสุทธิพงศ์ แก่นไชย
  3. นายณัฐวุฒิ ชูแก้ว

gradandresearch

สัมมนา ดร.ภานุพงศ์

กิจกรรมพัฒนาภาค

ไหว้ครู 2560

อบรม Active Learning

Page 5 of 20