Super User

Super User

ขอขอบคุณศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาคณิตศาสตร์รุ่นที่ 45 สำหรับการอนุเคราะห์เครื่องทำน้ำร้อนและเย็น พร้อมทั้งชั้นวางของ2

  ขอขอบคุณศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาคณิตศาสตร์รุ่นที่ 45 สำหรับการอนุเคราะห์เครื่องทำน้ำร้อนและเย็น พร้อมทั้งชั้นวางของแก่ภาควิชาฯ โดยมี ดร.กิติพล นวลทอง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ดร.สุธิตา ชูสว่าง และ ผศ.เขมิกา อุระวงค์ เป็นตัวแทนรับมอบของดังกล่าว

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

รูปภาพเกี่ยวกับสหกิจศึกษาของภาควิชาฯ

นักศึกษาสหกิจศึกษา

สถานประกอบการ

ขั้นตอนการดำเนินการของนักศึกษา

คณะกรรมการดำเนินงานฝึกงานและสหกิจศึกษา

ดร.กิติพล นวลทอง

ที่ปรึกษา

0-7428-8620 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.สุธิตา ชูสว่าง
ประธานคณะกรรมการฯ
0-7428-8650 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์
กรรมการ
0-7428-8660 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผศ.เขมิกา อุระวงค์
กรรมการ
0-7428-8684 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.กรกช วิจิตรสงวน
กรรมการ
0-7428-8638 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ
กรรมการ
0-7428-8658 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล
กรรมการ
0-7428-8683 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร
กรรมการ
0-7428-8656 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.อมรรัตน์ รัตนะ
กรรมการ
0-7428-8691 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณวีระยุทธ โหล๊ะเตย
กรรมการและเลขานุการ
0-7428-8623 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณสมบูรณ์ ฤทธิพรัด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

0-7428-8630 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
 1. ใบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา
 2. แบบแจ้งแผนปฏิบัติสหกิจศึกษา
 3. แบบแจ้งโครงร่างรายงานสหกิจศึกษา
 4. แบบประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา
 5. แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา
 6. แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
 7. แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการ
 1. แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา
 2. แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ
 1. แบบแจ้งยืนยันการนิเทศสหกิจศึกษา
 2. แบบประเมินรายงานสหกิจศึกษา
 3. แบบสรุปการประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา
 4. แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา
 5. แบบประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา

คุณสมบัติและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 
 2. มีระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25
 3. ต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่สาขาวิชากำหนดเป็นเงื่อนไขชองรายวิชาสหกิจศึกษา 
 4. ผ่านการสัมภาษณ์เบิ้องต้นและความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาของภาควิชาฯ 
 5. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนทเศเพื่อการปฏิบัติงานตามความจำเป็น
 6. มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสาขาวิชา 
 7. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
 8. มีวฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
 1. นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการในตำแหน่งที่แต่ละหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา
 2. ระหว่างปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการ ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างเคร่งครัด 
 3. นักศึกษาสหกิจศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ ซึ่งหลักสูตรเห็นชอบว่าเป็นงานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา
 4. หากเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องรีบติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
 5. นักศึกษาต้องนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และส่งรายงานสหกิจศึกษาแก่อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  รวมทั้งส่งแบบสอบถามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รายงานสหกิจ หลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

คู่มือสหกิจศึกษา

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือสหกิจศึกษาได้ที่นี่  Download

Page 4 of 20