Super User

Super User

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิสัยทัศน์

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570

พันธกิจ
 1. สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
 2. สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ
 3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

    ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยมหลัก (Core Values)

    PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว

 • P - Professionalism : ความเป็นมืออาชีพ
  1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม 
  2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว 
  3. มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ 
 • S - Social responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคม
  1. เป็นที่พึ่ง และชี้นําสังคม 
  2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน 
  3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม 
 • U - Unity : ความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว
  1. มีความรักและสํานึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
  2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม 
  3. ร่วมกันทํางานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน 
อัตลักษณ์ (Identity)

    I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

    มหาวิทยาลัยวิจัย

ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงปรกติ

แนวปฏิบัติการสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ประจำปี 2562

Henstock integration

กีฬาสีภาค 2562

แนวปฏิบัติการใช้เงินวิจัย ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปีงบประมาณ 2562

เอกสารขอเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปีงบประมาณ 2562 ในเวปไซต์ภาควิชาในหมวด วิจัย ดังไฟล์แนบ

 1. แนวปฏิบัติการใช้เงิน ปี 2562
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ตลาดนัดแบ่งปัน

ชี้แจงหลักสูตรการเรียน

งานปีใหม่ 2562

ต้อนรับ ม.ราชภัฏภูเก็ต

Page 2 of 20