ดร.กิตติศักดิ์ ชุมพงศ์

ประวัติ:
alt
ชื่อ ดร.กิตติศักดิ์ ชุมพงศ์
Kittisak Chumpong, Ph.D
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website  
ติดต่อ M 208 Division of Computational Science,
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hat Yai, Songkhla, Thailand 90112
Tel : +66 (0)7428 8621                                                        
   
 

 

การศึกษา
  • Ph. D. (Applied Mathematics and Computational Science),Chulalongkorn University, Thailand, 2020

  • M. Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand, 2015

  • B. Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand, 2012

สาขาที่สนใจ:
  • Financial Mathematics

  • Stochastic Processes

  • Parameter Estimation

  • Data Science

รายวิชาที่สอน ระดับปริญญาตรี :
  • 346-221 Probability for Statistics (ความน่าจะเป็นสำหรับสถิติศาสตร์)

  • 346-231 Introduction to Insurance (การประกันภัยเบื้องต้น)

  • 346-435 Statistical Data Mining (การทำเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ)

  • 346-442 Stochastic Process (กระบวนการสโตแคสติก)

  • 346-451 Statistics for Data Science and Business Analytics (สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)

  • 346-471 Seminar in Statistics (สัมมนาทางสถิติ)

  • 346-491 Project in Statistics I (โครงงานทางสถิติ 1)

  • 346-492 Project in Statistics II (โครงงานทางสถิติ 2)

  • 347-201 Basic Statistics (สถิติพื้นฐาน)

งานวิจัย:
 • ผลงานวิจัยตีพิมพ์
  • Rujivan S., Sutchada A., Chumpong K., & Rujeerapaiboon N. (2023). Analytically computing the moments of a conic combination of independent noncentral chi-square random variables and its application for the extended Cox-Ingersoll-Ross process with time-varying dimension. Mathematics, 11(5), 1276.

  • Chumpong K., Mekchay K., Rujivan S., & Thamrongrat N. (2022). Simple analytical formulas for pricing and hedging moment swaps. Thai Journal of Mathematics. 20(2), 693-713.

  • Chumpong K., Tanadkithirun R., & Tantiwattanapaibul C. (2022). Simple closed-form formulas for conditional moments of inhomogeneous nonlinear drift constant elasticity of variance process. Symmetry, 14(7), 1345.

  • Duangpan A., Boonklurb R., Chumpong K., & Sutthimat P. (2022). Analytical formulas for conditional mixed moments of generalized stochastic correlation process. Symmetry, 14(5), 897.

  • Chumpong K. & Sumritnorrapong P. (2022). Closed-form formula for the conditional moments of log prices under the inhomogeneous Heston model. Computation, 10(4), 46.

  • Chumpong K., Mekchay K., & Thamrongrat N. (2021). Analytical formulas for pricing discretely-sampled skewness and kurtosis swaps based on Schwartz's one-factor model. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 43(2), 465-470.

  • Chumpong K., Mekchay K., & Rujivan S. (2020). A simple closed-form formula for the conditional moments of the Ornstein-Uhlenbeck process. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 42(4), 836-843.

 • ผลงานวิจัยที่นำเสนอ
  • Chumpong K., Mekchay K., & Thamrongrat N. (2020). Analytical formulas for pricing discretely-sampled skewness and kurtosis swaps based on Schwartz’s one-factor model. The 2nd International Symposium on Partial Differential Equation &  Stochastic Analysis in Mathematical Finance, 6-10 January, Sanya City, China.

 

Rate this item
(1 Vote)