ดร.จุฬารัตน์ ชุมนวล

ประวัติ:
alt
ชื่อ ดร.จุฬารัตน์ ชุมนวล
Dr. Jularat Chumnaul, Ph.D.
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website  
ติดต่อ M 205 Department of Mathematics and Statistics,
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hat Yai, Songkhla, Thailand 90112
Tel : +66-(0)7428-8627                                                      
   
 

 

การศึกษา:
  • Ph.D. (Mathematical Sciences - Statistics), Mississippi State University, USA

  • M.Sc (Applied Statistics), Chiang Mai University, Thailand

  • B.Sc (Statistics), Maejo University, Thailand

สาขาที่สนใจ:

Power law process, reliability, statistical inference

รายวิชาที่สอน:
 • ระดับปริญญาตรี
  • 347-202  สถิติพื้นฐาน  (Basic Statistics)
  • 347-203  ชีวสถิติ  (Biostatistics)
  • 346-471  สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics)
  • 346-491  โครงงานทางสถิติ  (Project in Statistics)
  • 346-322  คณิตสถิติศาสตร์ 1 (Mathematical Statistics I)
  • 346-323  คณิตสถิติศาสตร์ 2 (Mathematical Statistics II)
  • 346-211  หลักสถิติ (Principles of Statistics) 
  • 346-361 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสถิติ (Computer Applications for Statistical Research)
 • ระดับบัณฑิตศึกษา
  • 347-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง (Analysis of Advanced Statistical Models)
งานวิจัย:
 • ผลงานวิจัย
  • วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเรื่อง “การประมาณค่าแบบช่วงวิธีใหม่สำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงแบบล็อก-นอร์มัล บนพื้นฐานอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น”
  • งานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบความผิดพลาดประเภทที่ 1 และอำนาจของการทดสอบความแปรปรวนประชากร 1 กลุ่ม ระหว่างสถิติทดสอบมาตรฐานและสถิติทดสอบที่อาศัยการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร์ของ –2lnλ” ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “Baseline Survey on Child Labor in Shrimp and Associated Seafood Processing Value Chain in 2012” ได้รับทุนสนับสนุนจาก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ  (International Labor Organization, ILO)
  • งานวิจัยเรื่อง “การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบริษัทกัสโก้ ปี 2556” ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทกัสโก้ (Global Utilities Services Company Limited, GUSCO)
  • งานวิจัยเรื่อง “การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบริษัทกัสโก้ ปี 2557” ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทกัสโก้ (Global Utilities Services Company Limited, GUSCO)
  • งานวิจัยเรื่อง “การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบริษัทกัสโก้ ปี 2558” ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทกัสโก้ (Global Utilities Services Company Limited, GUSCO)
  • ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอกเรื่อง “Inferences on the power-law process with applications to repairable systems”
 • งานวิจัยตีพิมพ์
  • Jularat Chumnaul (2015). Interval estimation for a log-normal mean based on an asymptotic normal distribution of maximum likelihood estimator. Journal of Science Ladkrabang, 2, 13-30.
  • Jularat Chumnaul and Mohammad B. Sepehrifar (2018). Generalized confidence interval for the scale parameter of the power-law process with incomplete failure data. Computational Statistics and Data Analysis 128, 17-33.
  • Jularat Chumnaul. (2020). Power-law process and its applications on repairable systems. The Journal of Applied Science 19, 2. pp 175-187.
  • Jularat Chumnaul and Mohammad B. Sepehrifar. (2020). Improved test for the scale parameter of the power-law process with incomplete failure data, Communications in Statistics - Theory and Methods.
รางวัลหรือการได้รับเชิดชูเกียรติ:
  • รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ระดับดี ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท โครงการประกวดผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2553 เรื่อง “การประมาณค่าแบบช่วงวิธีใหม่สำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงแบบล็อก-นอร์มัล บนพื้นฐานอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี
  • รางวัลผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ก2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 
  • รางวัลอาจารย์อันเป็นที่รัก ชื่นชมและศรัทธาของนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2555
  • รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 ระดับชาติ สาขาสถิติประยุกต์ รางวัลชมเชย จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง “การเปรียบเทียบความผิดพลาดประเภทที่ 1 และอำนาจของการทดสอบความแปรปรวนประชากร 1 กลุ่ม ระหว่างสถิติทดสอบมาตรฐานและสถิติทดสอบที่อาศัยการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร์ของ –2lnλ” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี
  • รางวัลเชิดชูเกียรติจากการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในงาน “วันวิทย์ภาคภูมิ” ประจำปี 2556
  • รางวัลเชิดชูเกียรติจากการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในงาน “วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
  • ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาสถิติ ด้านวิชาการ ประจำปี 2558 จากภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • รางวัล Boyd Harshbarger Travel Award ประจำปี 2562 จาก The Southern Regional Council on Statistics (SRCOS) สำหรับนำเสนองานวิจัยเรื่อง “Generalized confidence interval for the scale parameter of the power-law process with incomplete failure data”

 

Rate this item
(1 Vote)