ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในงานประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ในกลุ่มสถิติประยุกต์

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ที่ได้รับรางวัลในงานประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ในกลุ่มสถิติประยุกต์ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรุงเทพมหานคร ดังนี้

น.ส.สร้อยกนก ศรีสวัสดิ์ ได้รางวัลชนะเลิศ

 

 

เรื่อง : "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ปริมาณน้ำท่า ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยตัวแบบการถอถอยเชิงเส้นพหูคูณและตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม"

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ

นายวิษณุวีร์ สุริยอมร ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

เรื่อง : "การพัฒนาตัวแบบเชิงทำนายเพลงยอดนิยมของประเทศไทย ด้วยเเนวทางการวิเคราะห์เชิงจำแนก"

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล

น.ส.กมลวรรณ พุดแก้ว และ น.ส.กาญจณา แก้วเสถียร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 

 

 

เรื่อง : "การศึกษาปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อผลผลิตยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลา"

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ