ขอเชิญร่วมส่งประกวดภาพถ่ายหรือภาพวาดด้วยคอมพิวเตอร์

 

การประกวดภาพถ่ายหรือภาพวาดด้วยคอมพิวเตอร์

ในหัวข้อ

“คิดถึง... ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

    ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายหรือภาพวาดด้วยคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “คิดถึง... ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เพื่อถ่ายทอดความเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านภาพถ่าย หรือภาพวาดด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สื่อความหมายถึงความเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 • นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นไฟล์  ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล ไฟล์นามสกุล .jpg  สำหรับไฟล์ภาพถ่าย หรือ นามสกุล .ai หรือ .eps สำหรับไฟล์ภาพวาดด้วยคอมพิวเตอร์
 2. ภาพที่ส่งประกวดสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนรูปภาพ
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
  • เป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเป็นผู้ถ่ายหรือวาดด้วยคอมพิวเตอร์เอง และมีกรรมสิทธิ์และสิทธิในภาพดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น ภาพสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย หากมีการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้งสิทธิใด ๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวด หรือภาควิชาฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับภาควิชาฯ โดยภาควิชาฯ ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีนี้ ผู้จัดการประกวดสามารถเรียกรางวัลที่ได้รับกลับคืนทั้งหมด โดยไม่ถือว่ามีความผิดใดๆ
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณาหากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นภาพตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที แม้ภาพดังกล่าวจะผ่านเข้ารอบคัดเลือกไปแล้วก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
 4. ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพและผู้วาดภาพอย่างสมบูรณ์ ภาควิชาฯ ขอกรรมสิทธิ์ที่จะใช้ภาพถ่าย หรือภาพวาดของผู้สมัคร หรือดัดแปลง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เผยแพร่ภาพถ่าย และภาพวาดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่ายและภาพวาด รวมทั้งเผยแพร่ในสารสนเทศ ทุกประเภท รวมถึงเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมไปถึง มีสิทธิ์นำภาพถ่าย หรือภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถ่ายไปจัดแสดงนิทรรศการ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ รวมถึงส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆ หรือแจ้งให้เจ้าของภาพถ่ายทราบ
 5. ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษรใด ๆ ลงในไฟล์ภาพ
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งภาพกี่ภาพก็ได้ โดย แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ภาพที่สื่อความหมายตามหัวข้อ “คิดถึง... ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
 2. มีเทคนิคการถ่ายภาพ หรือวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์

รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 500.- บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300.- บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 100.- บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล

ช่องทางการสมัครและส่งภาพเข้าประกวด

สมัครและส่งไฟล์ภาพทาง https://goo.gl/forms/n1ua6SSMDuU8hpS52  หากต้องการส่งหลายภาพ สามารถส่งในรูปแบบไฟล์ .zip หรือ .rar ได้

ระยะเวลาในการดำเนินการ
รับภาพประกวด ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2561
คณะกรรมการตัดสิน วันที่ 1 กันยายน 2561
ประกาศผล ทางเว็บไซต์ภาควิชาฯ
การรับรางวัล รับรางวัลที่สำนักงานภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 3 กันยายน 2561 หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ให้ติดต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดอื่นๆ

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะนำไปใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของผู้ดำเนินงาน โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 • คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายและภาพวาดด้วยคอมพิวเตอร์มีสิทธิเด็ดขาดในการกำหนดวิธีการตัดสิน และความเห็นต่างๆ ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม