ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวปัญญวดี สนองเดช นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 กลุ่มสถิติประยุกต์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ

 

เทคนิคการควบคุมกระบวนการทางสถิติคุณสมบัติความหนาแน่นของแผ่นไยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง
(Statistical Process Control Technique for Density of Medium Density Fiberboard Improvement) 

โดยมี ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา