ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวผกาวดี ครองยุติ และนางสาวพัชรี รัตน์ทอง นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการประกวดโครงวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 กลุ่มสถิติประยุกต์ ณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ

การวิเคราะห์การอยู่รอดในการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(A Survival Analysis of Dropping out of Undergraduate Students in Faculty of Science,  Prince of Songkla University)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2553-2559

โดยมี ดร.กรกช วิจิตรสงวน เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา