ขอขอบคุณศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาคณิตศาสตร์รุ่นที่ 45 สำหรับการอนุเคราะห์เครื่องทำน้ำร้อนและเย็น พร้อมทั้งชั้นวางของแก่ภาควิชาฯ โดยมี ดร.กิติพล นวลทอง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ดร.สุธิตา ชูสว่าง และ ผศ.เขมิกา อุระวงค์ เป็นตัวแทนรับมอบของดังกล่าว