ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

ด้านจิตสาธาณะ
  1. นางสาวนุสรี ขาวเผือก
  2. นายภาพตะวัน คงพล
ด้านศิลปวัฒนธรรม
  1. นายพูนทรัพย์ นุสายรัมย์
ด้านบริหาร
  1. นายจุลเทพ สุขแสน
  2. นายสุทธิพงศ์ แก่นไชย
  3. นายณัฐวุฒิ ชูแก้ว