นางสาวปัญญวดี สนองเดช นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงวิจัยระดับอุดมศึกษา

นางสาวผกาวดี ครองยุติ และนางสาวพัชรี รัตน์ทอง สาขาวิชาสถิติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการประกวดโครงวิจัยระดับอุดมศึกษา

ขอขอบคุณศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาคณิตศาสตร์รุ่นที่ 45 สำหรับการอนุเคราะห์เครื่องทำน้ำร้อนและเย็น พร้อมทั้งชั้นวางของ2

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์