หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์ปรับปรุง 2554
(สำหรับนักศึกษารหัส 57 - 59)
ปรัชญาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับย่อ เล่มหลักสูตร
วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์ปรับปรุง 2559
(สำรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป)
ปรัชญาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับย่อ เล่มหลักสูตร
วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์ปรับปรุง 2564
(สำรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป)
ปรัชญาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับย่อ เล่มหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ
วท.บ. สาขาสถิติปรับปรุง 2554
(สำหรับนักศึกษารหัส 57 - 59)
ปรัชญาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับย่อ เล่มหลักสูตร
วท.บ. สาขาสถิติปรับปรุง 2560
(สำรับนักศึกษารหัส 60 )
ปรัชญาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับย่อ เล่มหลักสูตร
วท.บ. สาขาสถิติปรับปรุง 2560
(สำรับนักศึกษารหัส 61-63 )
ปรัชญาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับย่อ เล่มหลักสูตร
วท.บ. สาขาสถิติปรับปรุง 2564
(สำรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป)
ปรัชญาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับย่อ เล่มหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
วท.ม. สาขาคณิตศาสตร์ ปรับปรุง 2560 ปรัชญาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับย่อ เล่มหลักสูตร
วท.ม. สาขาคณิตศาสตร์ ปรับปรุง 2564 ปรัชญาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับย่อ เล่มหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติ
วท.ม. สาขาสถิติ ปรับปรุง 2561 ปรัชญาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับย่อ เล่มหลักสูตร
วท.ม. สาขาสถิติประยุกต์ ปรับปรุง 2564 ปรัชญาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับย่อ เล่มหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
ปร.ด. สาขาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2559 ปรัชญาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับย่อ เล่มหลักสูตร
ปร.ด. สาขาคณิตศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรัชญาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับย่อ เล่มหลักสูตร

 

คำอธิบายรายวิชาที่สอนให้หลักสูตรอื่น                

เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี

เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ระดับบัณฑิตศึกษา