คุณสมบัติและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 
 2. มีระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25
 3. ต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่สาขาวิชากำหนดเป็นเงื่อนไขชองรายวิชาสหกิจศึกษา 
 4. ผ่านการสัมภาษณ์เบิ้องต้นและความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาของภาควิชาฯ 
 5. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนทเศเพื่อการปฏิบัติงานตามความจำเป็น
 6. มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสาขาวิชา 
 7. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
 8. มีวฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
 1. นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการในตำแหน่งที่แต่ละหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา
 2. ระหว่างปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการ ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างเคร่งครัด 
 3. นักศึกษาสหกิจศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ ซึ่งหลักสูตรเห็นชอบว่าเป็นงานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา
 4. หากเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องรีบติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
 5. นักศึกษาต้องนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และส่งรายงานสหกิจศึกษาแก่อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  รวมทั้งส่งแบบสอบถามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รายงานสหกิจ หลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา