คณะกรรมการดำเนินงานฝึกงานและสหกิจศึกษา

ดร.กิติพล นวลทอง

ที่ปรึกษา

0-7428-8620 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.สุธิตา ชูสว่าง
ประธานคณะกรรมการฯ
0-7428-8650 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์
กรรมการ
0-7428-8660 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผศ.เขมิกา อุระวงค์
กรรมการ
0-7428-8684 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.กรกช วิจิตรสงวน
กรรมการ
0-7428-8638 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ
กรรมการ
0-7428-8658 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล
กรรมการ
0-7428-8683 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร
กรรมการ
0-7428-8656 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.อมรรัตน์ รัตนะ
กรรมการ
0-7428-8691 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณวีระยุทธ โหล๊ะเตย
กรรมการและเลขานุการ
0-7428-8623 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณสมบูรณ์ ฤทธิพรัด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

0-7428-8630 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.