ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
 1. ใบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา
 2. แบบแจ้งแผนปฏิบัติสหกิจศึกษา
 3. แบบแจ้งโครงร่างรายงานสหกิจศึกษา
 4. แบบประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา
 5. แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา
 6. แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
 7. แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการ
 1. แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา
 2. แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ
 1. แบบแจ้งยืนยันการนิเทศสหกิจศึกษา
 2. แบบประเมินรายงานสหกิจศึกษา
 3. แบบสรุปการประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา
 4. แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา
 5. แบบประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา