ผศ.ดร.นราทิพย์ จั่นสกุล

ประวัติ:
alt
ชื่อ ผศ.ดร.นราทิพย์ จั่นสกุล
Asst. Prof. Naratip Jansakul, Ph.D.
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website http://host.psu.ac.th/~naratip.j/
ติดต่อ M 203 Department of Mathematics and Statistics,
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hat Yai, Songkhla, Thailand 90112
Tel : +66-(0)7428-8625
 

 

การศึกษา:
  • กศ.บ. (คณิตศาสตร์), ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ, 2525

  • พบ.ม. (สถิติประยุกต์),สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2531

  • Ph.D. (Statistics), Exter University, UK, 2544  

สาขาที่สนใจ:

Statistical Modeling, Generalized Linear Models

รายวิชาที่สอน
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ 
  • 346-231    แผนแบบการทดลอง (Experimental Design)
  • 346-332    การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
  • 346-435    ตัวแบบเชิงสถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistical Models)
  • 346-471    สัมมนาทางสถิติ (Siminar in Statistics)
  • 346-491    โครงงานทางสถิติ 1 (Project in Statistics I)
 • ระดับปริญญาตรี สาขาอื่น
  • 463-104    Statistics in Management (International program)
 • ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  • 322-691 สัมมนา 1 (Seminar I)
  • 322-692 สัมมนา 2 (Seminar II)
  • 322-694 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
  • 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง (Analysis of Advanced Statistical Models)
 • ระดับปริญญาโท สาขาอื่น
  • 346-551 Medical Statistics  and Statistical Computing I (International program)
 • ภาระงานสอนในหลักสูตร
  • 346-521 การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงสถิติขั้นสูง (Analysis of Advanced Statistical Models)
งานวิจัย:
 • ตำรา 
  • นราทิพย์ จั่นสกุล และ กัลยา นิติเรืองจรัส  2549 คู่มือการใช้โปรแกรม R  สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพมหานคร.

  • นราทิพย์ จั่นสกุล  แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Rสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 1 2552 จำนวน 330 หน้า

  • นราทิพย์ จั่นสกุลและทัศนาวิกยานนท์  การวิเคราะห์การถดถอยโดยใช้โปรแกรม R โรงพิมพ์ดิจิตอล หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิมพ์ครั้งที่ 1 2555 จำนวน 335 หน้า (ได้รับทุนสนับสนุนากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 8/2555)

 • ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
  • นิดา วุฒิวัย, กิตติพล นวลทอง, นราทิพย์ จั่นสกุล, นวลจิรา ภัทรรังรอง และ วีระนุช นิลนนท์  กระบวนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือและระบบพี่เลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 11 (2548), No. 4, 453-457.

  • Tomaz, M. L., B. M. J. Mendes, F. A. Mourão Filho, C. G. B. Demétrio, N. Jansakul, and A. P. M. Rodriguez (2001). Somatic embryogenesis in citrus spp: Carbohydrate stimulation and histodifferentiation. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant, Vol. 37,  p. 446-452

  • Jansakul, N. and J. P. Hinde (2002). Score tests for zero-inflated Poisson models. Computational Statistics and Data Analysis, 40, p. 75-96.

  • N. Jansakul and  J. P. Hinde,   Linear Mean-Variance Negative Binomial Models for Analysis of Orange Tissue-Culture Data. Songklanakarin J. Sci. Technol., 26 (2004), No. 5,  683-696.

  • W. Sriwattanapongse, M. Kuning and N. Jansakul, Malaria in North – Western Thailand, Songklanakarin J. Sci. Technol., 30 (2008), No. 2, 207-214.

  • N. Jansakul and J. P. Hinde, Score Tests for Extra-Zero Models in Zero-Inflated Negative Binomial Models, Communications in Statistics-Simulation and Computation, 38 (2009), No. 1, 92-108.

  • Jabjaimoh P, Samart K, Jansakul N, Jibenja N. Optimization for Better World University Rank. Journal of Scientometric Research. 2019;8(1):18-20 

 • ผลงานวิจัยที่นำเสนอ
  • S. Numna and N. Jansakul, Test Statistics for Zero-inflated Poisson Models, Proceedings: การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี 2552:21-22 พฤษภาคม 2552

  • Jansakul, N. and J. P. Hinde (2000). Score Tests for Zero-inflated Poisson Models. In Proceedings 15th International Workshop on Statistical Modelling. Bilbao, Spain, p.343-351.

  • Jansakul, N. and J. P. Hinde (2001). A Score Test for Zero-inflated Negative Binomial Models. In Proceedings 16th International Workshop on Statistical Modelling. Odense, Denmark, p.227-234.

  • Jansakul, N., K. Naultong, N. Wuthiwai, N. Phatthararangrong and W. Nilnond. Cooperative Learning and mentor System Approach in Basic Mathematics I. In ICASE 2003 World Conference on Science & Technology

  • ducation, 7 – 10 April 2003, Equatorial Hotel, Penang, Malaysia.

  • N. Jansakul,  Fitting a Zero-inflated negative binomial model via R, Proceedings 20th International Workshop on Statistical Modelling.  Sydney, Australia,  2005, 277-284.

  • Mallika Inprom and Naratip Jansakul, Deviance Residuals of Linear Mean-variance Negative Binomial Models. In Proceedings of 19th Annual Meeting in Mathematics (AMM2014) Thammasat University, Rangsit Center, Pathum Thani, Thailand, March 20-22, 2014, 71-80. A-One, The Royal Cruise Pattaya, Thailand.

 

Rate this item
(0 votes)