รศ.ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ

ประวัติ:
alt
ชื่อ รศ.ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ
Assoc.Prof. Klairung Samart, Ph.D.
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Download CV
ติดต่อ M220 Department of Mathematics and Statistics,
Faculty of Science,
Prince of Songkla University,
Hat Yai, Songkhla, Thailand 90112 Tel :+66-(0)7428-8658                                                            
  ดูปฏิทินกิจกรรม
 

 

การศึกษา:
  • Ph.D. (Statistics), University of Wollongong,Australia, 2011

  • M.Stat. (with Merit), The University of Newcastle,Australia, 2008

  • Grad.Dip. (Teaching Profession), Chiang Mai University,Thailand, 2006

  • B.Sc. 1st Class Hons. (Mathematics),Prince of Songkla University, Thailand, 2005

สาขาที่สนใจ:

Linked Data Analysis, Linear Mixed Models, Linear Regression Analysis

รายวิชาที่สอน:
 • ระดับปริญญาตรี
  • 346-211  หลักสถิติ (Principles of Statistics)    
  • 346-337  การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว (Longitudinal Data Analysis)
  • 346-471  สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics)
  • 346-491  โครงงานทางสถิติ  (Project in Statistics)
  • 346-472  สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
  • 347-202  สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics)
  • 347-203  ชีวสถิติ (Biostatistics)
 • ระดับปริญญาโท
  • 322-691 สัมมนา 1
  • 322-692 สัมมนา 2
  • 322-693 วิทยานิพนธ์
  • 346-581 หัวข้อพิเศษทางสถิติ (การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวขั้นสูง)  Special Topics in Statistics (Advanced Longitudinal Data Analysis)
  • 347-532 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย (Applied Statistics for Research)
 •  
งานวิจัย:
 • ผลงานวิชาการ
  • Journal Publications:
   1. Asif, M. & Samart, K.* (2022). Imputation methods for multiple regression with missing heteroscedastic data. Thailand Statistician. 20(1), 1-15.

   2. Thongsri, T. & Samart, K.* (2022). Composite Imputation Method for the Multiple Linear Regression with Missing at Random Data. International Journal of Mathematics and Computer Science. 17(1), 51-62.

   3. Thinh, R., Samart, K.* & Jansakul, N. (2020). Linear regression models for heteroscedastic and non-normal data. ScienceAsia. 46(3), 353-360.

   4. Ritthirak, K., Saensuk, P. & Samart, K.* (2020). Comparison of regression coefficient estimates of linear mixed model on missing longitudinal data. KKU Science Journal, 48(2), 183-191. (in Thai)

   5. Jabjaimoh, P., Samart, K.*, Jansakul, N. & Jibenja, N. (2019). Optimization for Better World University Rank. Journal of Scientometric Research, 8(1), 18-20.

   6. Samart, K.*, Jansakul, N. & Chongcheawchamnan, M. (2018). Exact bootstrap confidence intervals for regression coefficients in small samples. Communication in Statistics – Simulation and Computation, 47(10), 2953-2959.

   7. ใกล้รุ่ง สามารถ. (2558). การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว. วารสารคณิตศาสตร์, ปริมา 60, ฉบับที่ 680-682, 7-12.

   8. Samart, K.* & Chambers, R. (2014). Linear regression with nested errors using probability linked data. Australian & New Zealand Journal of Statistics, 56(1), 27-46.

  •  
  • Conference Proceedings:
   1. Tui-on, T., Urawong, K., Chumnual, J. & Samart, K.* (2021). Statistical Models for the Analysis of Risks to Smartphone Usage Behavior in Children, Songkhla Province. Proceedings of the 6th International Conference on Social Sciences, Humanity, Education, Management and Arts (RSUSOC-2021), 324-335. (in Thai)

   2. Chankong, A. & Samart, K.* (2020). Statistical modeling to study employment status of Thai population. Proceeding of the 50th National Graduate Research Conference, 39-46.

   3. Jabjaimoh, P., Samart, K.*, Jansakul, N. & Panityakul, T. (2016). A Comparison of Forecasting Techniques used to Predict World University Rankings Tendency of Prince of Songkla University. Proceeding of International Conference on Applied Statistics (ICAS2016), 221-227.

   4. Inprom, M., Jansakul, N.* & Samart, K. (2014). Deviance Residuals of Linear Mean-variance Negative Binomial Models, Proceedings of 19th Annual Meeting in Mathematics (AMM2014), 71-80.

รางวัลหรือการได้รับเชิดชูเกียรติ:
 • รางวัลหรือการได้รับเชิดชูเกียรติ:
  • 2021 The Most Admirable Lecturer of Department of Mathematics and Statistics Award

  • 2018 Pride of Science Award, Faculty of Science, Prince of Songkla University

  • 2018 A PSU Day of Pride Award, Prince of Songkla University

  • 2016 The Most Admirable Lecturer of Department of Mathematics and Statistics Award

  • 2016 Pride of Science Award, Faculty of Science, Prince of Songkla University

  • 2015 The Most Admirable Lecturer of Department of Mathematics and Statistics Award

  • 2015 A PSU Day of Pride Award, Prince of Songkla University

  • 2015 Pride of Science Award, Faculty of Science, Prince of Songkla University

  • 2014 The Second Prize Winner of a Young Statistician Award from the ISI-RSC 2014

  • 2014 The Most Admirable Lecturer of Department of Mathematics and Statistics Award

  • 2009-2011  University Postgraduate Award, University of Wollongong, Australia

 •  

 

Rate this item
(0 votes)