รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์

ประวัติ
alt
ชื่อ รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์์
 Assoc.Prof. Ronnason Chinram , Ph.D.
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website -
ติดต่อ M 318,M100 Department of Mathematics and Statistics,
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hat Yai, Songkhla, Thailand 90112
Tel : +66-(0)7428-8660 ,+66-(0)7428-8620 
 

 

การศึกษา:
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, ม.สงขลานครินทร์, 2540

  • วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

  • วท.ด. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

สาขาที่สนใจ:

พีชคณิต, ทฤษฎีจำนวน

รายวิชาที่สอน:
 • ระดับปริญญาตรี
  • 322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I)
  • 322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II)
  • 322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (Physical Science Mathematics III)
  • 322-311 พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I)
  • 322-312 พีชคณิตนามธรรม 2 (Abstract Algebra II)
  • 322-397 โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์ (Mini Project in Mathematics)
  • 322-412 กึ่งกรุป (Semigroup)
  • 322-451 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics)
  • 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ (Project in Mathematics)
 • ระดับปริญญาโท
  • 322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I)
  • 322-512 พีชคณิตนามธรรม 2 (Abstract Algebra II)   
  • 322-514 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต (Algebraic Semigroup Theory)
  • 322-691 สัมมนา 1 (Seminar I)
  • 322-692 สัมมนา 2 (Seminar II)
  • 322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
 •  
งานวิจัย:
 • ตำรา
  • รณสรรพ์ ชินรัมย์ พีชคณิตนามธรรม ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550.
  • รณสรรพ์  ชินรัมย์  ทฤษฎีกึ่งกรุป ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์  2549. 
 • ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ
  • S. Baupradist and R. Chinram, Remark on bi-ideals and quasi-ideals of variants of regular rings, Journal of Mathematics and Statistics, 7 (2011), 78-80.
  • S. Baupradist and R. Chinram, The intersection property of quasi-ideals in rings of strictly upper triangular matrices over Z  , International Journal Pure and Applied Mathematics, 69 (2011), 445-452.
  • R. Chinram and S. Saelee, L-fuzzy ternary subsemirings and L-fuzzy ideals in ternary semirings, IAENG International Journal of Applied Mathematics, 40 (2010), 124-129.
  • T.Shah,I.Rehman and R. Chinram, Oo M-systems in ordered AG-groupoids, Far East Journal of Mathematical Science, 47 (2010), 13-21.
  • S. Malee and R. Chinram, k-fuzzy ideals of ternary semirings, Internatonal Journal of Computational and Mathematical Sciences, 4 (2010), 206-210.
  • R. Chinram and S. Saelee, Fuzzy ideals and fuzzy filters of ordered ternary semigroups, Journal of Mathematics Research, 2 (2010), 93-97.
  • R. Chinram, Regularity-preserving elements of regular rings, ScienceAsia, 35 (2009),111-112.
  • R. Chinram, Green's relations and regularity of generalized semigroups of lineartransformations, Lobachevskii Journal of Mathematics, 30 (2009), 253-256.
  • R. Chinram, Rough prime ideals and rough fuzzy prime ideals in Gamma-semigroups,Communications of the Korean Mathematical Society, 24 (2009), 341-351.
  • R. Chinram and K. Tinpun, Isomorphism Theorems for - semigroups and ordered - semigroups, Thai Journal of Mathematics, 7 (2009), 231–241.
  • P. Petchkhaew and R. Chinram, Fuzzy, rough and rough fuzzy ideals in ternary semigroups, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 56 (2009), 21-36.
  • R. Chinram and P. Siammai, Green’s Lemma and Green’s Theorem for - semigroups, Lobachevskii Journal of Mathematics, 30 (2009), 208-213.
  • C. Jirojkul, R. Chinram and R. Sripakorn, Roughness of quasi-ideals in semigroups, JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, 12 (2008), 113-120.
  • R. Chinram, A note on (m,n)-quasi-ideals in semirings, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 49 (2008), 45-52.
  • R. Chinram, A note on quasi-ideals in regular -semirings, International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, 3 (2008), 1725-1731.
  • R. Chinram, Rough sets in gamma-semigroups, Advances in Fuzzy Sets and Systems, 3 (2008), 379-387.
  • R. Chinram, Regularity and Green’s relations of generalized partial transformation semigroups, Asian-European Journal of Mathematics, 1 (2008), 295-302. 1
  • R. Chinram, A note on (m,n)-quasi-ideals in rings, Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS), 30 (2008), 299-308.
  • R. Chinram, Regularity and Green’s relations of generalized one-to-one partial transformation semigroups, Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS), 30 (2008), 513-521.
  • R. Chinram, A note on quasi-ideals in -semirings, International Mathematical Forum, 3 (2008), 1253 - 1259.
  • R. Chinram, Minimal quasi-ideals of generalized transformation semigroups, International Mathematical Forum, 3 (2008), 1241 - 1252.
  • P. Chanmaung and R. Chinram, Some remarks of regularity of generalized transformation semigroups, International Journal of Algebra, 2 (2008), 581 – 584.
  • R. Chinram and P. Siammai, On green's relations for -semigroups and reductive semigroups, International Journal of Algebra, 2 (2008), 187-295.
 • ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ระดับชาติ
  • รณสรรพ์ ชินรัมย์, ความสัมพันธ์กรีนและความเป็นปกติของกึ่งกรุปการแปลงเต็มวางนัยทั่วไป, วิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 37(2552), ฉบับที่ 3, หน้า 348-356.       
  • รัตนาภรณ์ ศรีภากรณ์ และ รณสรรพ์ ชินรัมย์, ควอซี-ไอดีลวางนัยทั่วไปของกึ่งกรุป,วิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 37(2552), ฉบับที่ 2, หน้า 213-220.
  • R. Chinram and C. Rungsaripipat, The intersection property of quasi-ideals in rings of strictly upper triangular matrices over mZ, Advances in Algebra and Analysis, 1(2006), No. 2, pp 123-131.
  • R. Chinram and Y. Kemprasit, Minimal quasi-ideals and minimal bi-ideals in generalized rings of strictly upper triangular matrices, Thai Journal of Mathematics, 3(2005), No. 1, pp 1-6.
  • R. Chinram, Generalized transformation semigroups whose set of quasi-ideals and bi-ideals coincide, Kyungpook Mathematical Journal, 45(2005), No.2, pp 161-166.
  • R. Chinram and Y. Kemprasit, Some generalized rings of upper triangular matrices having the intersection property of quasi-ideals, East-West Journal of Mathematics, Spec. Vol.(2004), pp 25-32.
  • Y. Kemprasit and R. Chinram, 0-minimal quasi-ideals of generalized linear transformation semigroups, Communications in Algebra, 31(2003), No. 10, pp 4765-4774.
  • R. Chinram and Y. Kemprasit, Minimal quasi-ideals of generalized rings of linear transformations, Pure Mathematics and Applications, 13(2002), No. 3, pp 317-324.
  • Y. Kemprasit and R. Chinram, Generalized rings of linear transformations having the intersection property of quasi-ideals, Vietnam Journal of Mathematics, 30(2002), No. 3, pp 283-288.
  • R. Chinram and Y. Kemprasit, The intersection property of quasi-ideals in generalized rings of strictly upper triangular matrices, East-west Journal of Mathematics, 2(2001), No. 2, pp 201-210. 
 •  
รางวัลหรือการได้รับเชิดชูเกียรติ:
 • รางวัลหรือการได้รับเชิดชูเกียรติ:
  • ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทศิษย์เก่ารุนใหม่ดีเด่น ปีพุทธศักราช 2553
  • อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2552

 

Rate this item
(0 votes)