ผศ.ดร.กำธร ไชยลึก

ประวัติ:
alt
ชื่อ ผศ.ดร.กำธร  ไชยลึก
Asst.Prof. Kamthorn Chailuek, Ph.D.
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website -
ติดต่อ M 316 Department of Mathematics and Statistics,
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hat Yai, Songkhla, Thailand 90112
Tel : +66-(0)7428-8646
 

 

การศึกษา:
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, ม. สงขลานครินทร์, 2543
  • วท.ม. (คณิตศาสตร์),  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545
  • M.S. (Mathematics), University of Notre Dame, USA, 2547 
  • Ph.D. (Mathematics), University of Notre Dame, USA, 2550
สาขาที่สนใจ:

-

รายวิชาที่สอน:
 • ระดับปริญญาตรี
  • 322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I)
  • 322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II)
  • 322-271  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (Physical Science Mathematics III) 
  • 322-391 โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์ (Mini Project in Mathematics)
  • 322-111  คณิตศาสตร์หลักมูล (Fundamental Mathematics )
  • 322-107  คณิตศาสตร์สำหรับแพทย์และทันตแพทย์     (Mathematics for Medicine and Dentistry)
  • 322-104  คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 (General Mathematics II)
  • 322-108  คณิตศาสตร์ทั่วไป  (General Mathematics )
  • 322-494  โทโพโลยีเบื้องต้น (Introduction to Topology)
 • ระดับปริญญาโท
  • 322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ (Linear Algebra and Applications)
  • 322-524     ทอพอโลยีทั่วไป (General Topology)
  • 322-591 สัมมนา 1 (Seminar I)
  • 322-592  สัมมนา 2 (Seminar II)
  • 322-594  วิทยานิพนธ์ (Thesis)
 • ภาระงานสอนในหลักสูตร
  • 322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ (Linear Algebra and Applications)
  • 322-521 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล (Functional Analysis)
  • 322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง (Real Analysis) 
  • 322-523 การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Complex Analysis)
  • 322-524 ทอพอโลยีทั่วไป (General Topology)
  • 322-691 สัมมนา 1 (Seminar I)
  • 322-692 สัมมนา 2 (Seminar II)
  • 322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
งานวิจัย:
 • ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
  • K. Chailuek and B. C. Hall,  Toeplitz operators on generalized Bergman spaces, Integral Equations and Operator Theory, 66 (2010),  53-77.

 

Rate this item
(0 votes)