วิสัยทัศน์

    เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็น 1 ใน 5 ของอาเซียนด้านการวิจัยในปี 2570

พันธกิจ

    สร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการที่ถูกต้องทันสมัยสู่สังคม ผลิตงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล

ยุทธศาสตร์
  1.  เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เป็นเลิศของภาคใต้และอาเซียน
  2.  เป็นผู้นำทางการวิจัยและนวัตกรรมเฉพาะทางระดับอาเซียน 
  3.  เป็นศูนย์บริการวิชาการเฉพาะทางของภาคใต้และอาเซียน 
  4.  เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มีบุคลากรที่พึงประสงค์ตามค่านิยมของคณะ 
  5.  เป็นองค์กรคุณภาพและการเรียนรู้ 
  6.  เป็นองค์กรที่มีระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
ค่านิยมหลัก (Core Values)

S

=

Social Responsibility

:

รับผิดชอบต่อสังคม

P

=

Positive Thinking

:

คิดบวก สร้างสมสืบสาน

I

=

Integrity

:

คุณธรรมจริยธรรมคู่งาน

R

=

Research Oriented

:

วิจัยสรรค์สร้างสังคม

I

=

Innovation

:

คิดค้นสร้างคุณค่าสิ่งใหม่

T

=

Teamwork

:

ร่วมทีมร่วมใจฝึกฝน

"วิทยาศาสตร์สร้างค่าสร้างคน “สปิริต” งามล้นคนวิทยาฯ"