วิสัยทัศน์

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570

พันธกิจ
 1. สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
 2. สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ
 3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

    ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยมหลัก (Core Values)

    PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว

 • P - Professionalism : ความเป็นมืออาชีพ
  1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม 
  2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว 
  3. มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ 
 • S - Social responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคม
  1. เป็นที่พึ่ง และชี้นําสังคม 
  2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน 
  3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม 
 • U - Unity : ความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว
  1. มีความรักและสํานึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
  2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม 
  3. ร่วมกันทํางานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน 
อัตลักษณ์ (Identity)

    I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

    มหาวิทยาลัยวิจัย