วิสัยทัศน์และ พันธกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์

        วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิตและสร้างผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และ สถิติของประเทศ

       พันธกิจ :   1. ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านคณิตศาสตร์และสถิติที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม
                          2. สร้างผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
                          3. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ