อัตราค่าบริการทางวิชาการของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์